Pomiary Elektryczne od podstaw

Koszt kursu: 300 zł* brutto

Koszt egzaminu państwowego: 424,20 zł* brutto

Termin kursu: ustalany po zebraniu grupy.

Cel kursu: Szkolenie przygotowuje do uzyskania uprawnień na stanowisku wykonywania prac kontrolno–pomiarowych.

Metoda prowadzenia zajęć: wykład, pogadanka, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

Program ramowy kursu:

 1. Podstawy sieci i instalacji elektrycznych
 2. Podstawy prawne – normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów.
 3. Zasady bezpiecznego wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
 4. Wykonywanie prób i pomiarów (pomiar rezystancji izolacji, rezystancja podłogi i ścian, pomiar rezystancji uziemień)
 5. Czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych
 6. Badanie środków ochrony podstawowej
 7. Badanie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania
 8. Sprawdzanie instalacji elektrycznych
 9. Badania i pomiary eksploatacyjne elektrycznych urządzeń napędowych
 10. Badania i pomiary eksploatacyjne linii kablowych
 11. Wzory protokołów
 12. Prezentacja mierników

Wymagania:

 • wykształcenie przynajmniej podstawowe (preferowane wykształcenie kierunkowe lub praktyka zawodowa)
 • ukończony 18 rok życia

Ilość godzin programowych: 5 godzin

Liczba uczestników: do 10 osób w grupie

Czas trwania kursu: 1 dzień

Harmonogram spotkań: Zajęcia odbywają się w dni robocze

Egzamin końcowy:

Kurs zakończony jest egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wyniku którego Uczestnicy uzyskują potrzebne im „Świadectwa kwalifikacyjne” (przeprowadzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska Dz.U. 2022 poz. 1392 z dnia 1.07.2022 r..)

Uzyskane kwalifikacje:

 • zaświadczenie ukończenia ww. kursu
 • „Świadectwo kwalifikacyjne”, czyli tzw. „Uprawnienia energetyczne” dla osoby zajmującej się dozorem urządzeń i instalacji energetycznych na stanowisku prace kontrolno-pomiarowe.

W cenie kursu zapewniamy:

 1. profesjonalną kadrę
 2. materiały szkoleniowe (skrypt)
 3. bufet kawowy
 4. materiały piśmienne do bieżących notatek

* – koszt kursu i egzaminu dotyczy jednej wybranej grupy w zakresie Eksploatacji lub Dozoru
Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.