Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego

Tematyka dla osób na stanowisku eksploatacji

 • Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 • Zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska
 • Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Tematyka dla osób na stanowisku dozoru

 • Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
 • Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci
 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
 • Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
 • Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 • Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych