Opłata egzaminacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392, §14.1) opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Opłata na rok 2023 wynosi 349 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć złotych).