Opłata egzaminacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392, §14.1) opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Opłata od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi 424,20 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy),
od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych).