Opłata egzaminacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r., poz. 828, §14.2) opłaty pobierane są w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Opłata na rok 2021 wynosi 280 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).

Opłaty można wnosić w gotówkowo do kasy SIMP-ZORPOT w Płocku lub bezgotówkowo, przelewem na wskazany numer konta.