Szkolenie kwalifikacyjne dla Grupy 2 - ciepłowniczej

Uprawnienia cieplne

Koszt szkolenia: 150 zł* brutto

Koszt egzaminu państwowego: 424,20 zł* brutto

Termin szkolenia: ustalany po zebraniu grupy.

Profil uczestnika: uprawnienia kwalifikacyjne muszą posiadać: osoby sprawujące czynności eksploatacji i nadzoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowiskach technicznych i innych, w tym osoby kierujące czynnościami osób wykonujących pracę bezpośredniej eksploatacji tych urządzeń, instalacji i sieci w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowych.

Szkolenie nie jest nauką zawodu od zerowego poziomu wiedzy, ale przeznaczone jest dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń energetycznych.

Cel szkolenia:

  • Grupa 2 – ciepłownicza – Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło obejmujący urządzenia, instalacje i sieci PRZY KTÓRYCH JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI

Metoda prowadzenia zajęć: wykład, pogadanka, dyskusja.

Program ramowy szkolenia:

Grupa 2 – ciepłownicza (urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło)

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW;
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW;
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW;
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW;
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno – pomiarowym.

Wymagania:

  • ukończony 18 rok życia
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Liczba uczestników: do 12 osób w grupie

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Harmonogram spotkań: Zajęcia odbywają się w dni robocze

Egzamin końcowy:

Szkolenie zakończone jest egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wyniku którego Uczestnicy uzyskują potrzebne im „Świadectwa kwalifikacyjne” (przeprowadzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska Dz.U. 2022 poz. 1392 z dnia 1.07.2022 r.)

Uzyskane kwalifikacje:

  • zaświadczenie ukończenia ww. szkolenia
  • „Świadectwo kwalifikacyjne”, czyli tzw. „Uprawnienia energetyczne” dla osoby zajmującej się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń i instalacji energetycznych (montaż, konserwacja, obsługa, remont, prace kontrolno-pomiarowe).

W cenie szkolenia zapewniamy:

  1. profesjonalną kadrę
  2. materiały szkoleniowe (skrypt)
  3. bufet kawowy
  4. materiały piśmienne do bieżących notatek

* – koszt szkolenia i egzaminu dotyczy jednej wybranej grupy w zakresie Eksploatacji lub Dozoru
Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.