Szkolenie kwalifikacyjne dla Grupy 1 - elektrycznej

Uprawnienia elektryczne

Koszt szkolenia: 150 zł* brutto

Koszt egzaminu państwowego: 424,20 zł* brutto

Termin szkolenia: ustalany po zebraniu grupy.

Profil uczestnika: uprawnienia kwalifikacyjne muszą posiadać: osoby sprawujące czynności eksploatacji i nadzoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowiskach technicznych i innych, w tym osoby kierujące czynnościami osób wykonujących pracę bezpośredniej eksploatacji tych urządzeń, instalacji i sieci w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowych i montażu.

Szkolenie nie jest nauką zawodu od zerowego poziomu wiedzy, ale przeznaczone jest dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń energetycznych.

Cel szkolenia:

  • Grupa 1 – elektryczna – Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący urządzenia, instalacje i sieci PRZY KTÓRYCH JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI

Metoda prowadzenia zajęć: wykład, pogadanka, dyskusja.

Program ramowy szkolenia:

Grupa 1 – elektryczna (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne)

2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV;
4. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
5. urządzenia elektrotermiczne;
6. urządzenia do elektrolizy;
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno–pomiarowym.

Wymagania:

  • ukończony 18 rok życia
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Liczba uczestników: do 12 osób w grupie

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (4 godziny)

Harmonogram spotkań: Zajęcia odbywają się w dni robocze

Egzamin końcowy:

Szkolenie zakończone jest egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wyniku którego Uczestnicy uzyskują potrzebne im „Świadectwa kwalifikacyjne” (przeprowadzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska Dz.U. 2022 poz. 1392 z dnia 1.07.2022 r.)

Uzyskane kwalifikacje:

  • zaświadczenie ukończenia ww. szkolenia
  • „Świadectwo kwalifikacyjne”, czyli tzw. „Uprawnienia energetyczne” dla osoby zajmującej się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń i instalacji energetycznych (obsługa, konserwacja, remont, montaż i prace kontrolno-pomiarowe).

W cenie szkolenia zapewniamy:

  1. profesjonalną kadrę
  2. materiały szkoleniowe (skrypt)
  3. bufet kawowy
  4. materiały piśmienne do bieżących notatek

* – koszt szkolenia i egzaminu dotyczy jednej wybranej grupy w zakresie Eksploatacji lub Dozoru
Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.