Szkolenie kwalifikacyjne dla Grupy 3 - gazowej

Uprawnienia gazowe

Koszt szkolenia: 150 zł* brutto

Koszt egzaminu państwowego: 424,20 zł* brutto

Termin szkolenia: ustalany po zebraniu grupy.

Profil uczestnika: uprawnienia kwalifikacyjne muszą posiadać: osoby sprawujące czynności eksploatacji i nadzoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowiskach technicznych i innych, w tym osoby kierujące czynnościami osób wykonujących pracę bezpośredniej eksploatacji tych urządzeń, instalacji i sieci w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowych i montażu.

Szkolenie nie jest nauką zawodu od zerowego poziomu wiedzy, ale przeznaczone jest dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń energetycznych.

Cel szkolenia:

  • Grupa 3 – gazowa – Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe obejmujący urządzenia, instalacje i sieci PRZY KTÓRYCH JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI

Metoda prowadzenia zajęć: wykład, pogadanka, dyskusja.

Program ramowy szkolenia:

Grupa 3 – gazowa (urządzenia, instalacje i sieci gazowe)

3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno – pomiarowym.

Wymagania:

  • ukończony 18 rok życia
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Liczba uczestników: do 12 osób w grupie

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Harmonogram spotkań: Zajęcia odbywają się w dni robocze

Egzamin końcowy:

Szkolenie zakończone jest egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wyniku którego Uczestnicy uzyskują potrzebne im „Świadectwa kwalifikacyjne” (przeprowadzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska Dz.U. 2022 poz. 1392 z dnia 1.07.2022 r.)

Uzyskane kwalifikacje:

  • zaświadczenie ukończenia ww. szkolenia
  • „Świadectwo kwalifikacyjne”, czyli tzw. „Uprawnienia energetyczne” dla osoby zajmującej się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń i instalacji energetycznych (montaż, konserwacja, obsługa, remont, prace kontrolno-pomiarowe).

W cenie szkolenia zapewniamy:

  1. profesjonalną kadrę
  2. materiały szkoleniowe (skrypt)
  3. bufet kawowy
  4. materiały piśmienne do bieżących notatek

* – koszt szkolenia i egzaminu dotyczy jednej wybranej grupy w zakresie Eksploatacji lub Dozoru
Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.