Egzamin Kwalifikacyjny

dla Grupy 1 (elektrycznej), 2 (cieplnej), lub 3 (gazowej).

Koszt egzaminu państwowego: 424,20 zł* brutto

Termin: ustalany po zebraniu grupy.

Profil uczestnika: uprawnienia kwalifikacyjne muszą posiadać: osoby sprawujące czynności eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowiskach technicznych i innych, w tym osoby kierujące czynnościami osób wykonujących pracę bezpośredniej eksploatacji tych urządzeń, instalacji i sieci w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowych.

Zakres uprawnień komisji:

Grupa 1 – elektryczna (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną)

2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV;
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV;
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenia elektrotermiczne;
6. urządzenia do elektrolizy;
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

 Grupa 2 – cieplna (urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne)

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3. turbiny parowe i wodne o mocy wyższej niż 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Grupa 3 – gazowa (urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe)

3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Wymagania:

  • ukończony 18 rok życia
  • posiadanie przy sobie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Egzamin:

Egzamin odbywa się przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wyniku którego Uczestnicy uzyskują potrzebne im „Świadectwa kwalifikacyjne” (przeprowadzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r.).

Uzyskane kwalifikacje:

  • „Świadectwo kwalifikacyjne”, czyli tzw. „Uprawnienia energetyczne” dla osoby zajmującej się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń i instalacji energetycznych (montaż, konserwacja, obsługa, remont, prace kontrolno-pomiarowe).

Przeprowadzenie egzaminu może być poprzedzone szkoleniami przygotowawczymi.
Informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminów i szkoleń szkoleń w siedzibie zleceniodawcy.

Druki wniosków można uzyskać w al. St Jachowicza 8, 09-402 Płock, od środy do piątku w godzinach 8:30 -15:00.

Wnioski są również dostępne do pobrania poniżej:

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji

* – koszt egzaminu dotyczy jednej wybranej grupy w zakresie Eksploatacji lub Dozoru
Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.